KLAUZULA INFORMACYJNA – Nowoczesny Angielski

W niniejszym dokumencie (dalej zwanym: „Klauzulą informacyjną”) znajdują się informacjedotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych związanych z korzystaniem z naszego fanpage na Facebooku Szybki Angielski Trójmiasto i Elbląg.

Stosujemy nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych. Gwarantujemy również, że przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Z tego względu, na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. WspóładministratoramiTwoich danych osobowych są:

1) Ewelina Strawa prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą wspólnik spółki cywilnej – SZKOŁA JĘZYKOWA ” NOWOCZESNY ANGIELSKI ” EWELINA STRAWA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem Aleja Armii Krajowej 7-8, 82-300 Elbląg, NIP 5811637975, REGON 365755477

 

2) Wojciech Strawa prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą wspólnik spółki cywilnej SZKOŁA JĘZYKOWA ” NOWOCZESNY ANGIELSKI” WOJCIECH STRAWA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem Aleja Armii Krajowej 7-8, 82-300 Elbląg, NIP 5781691271, REGON 368127505

 

prowadzący wspólnie działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą SZKOŁA JĘZYKOWA “NOWOCZESNY ANGIELSKI” EWELINA STRAWA & WOJCIECH STRAWA SPÓŁKA CYWILNANIP: 5783122577, REGON: 365837465 (dalej jako: „my”).

Możesz skontaktować się z nami:

 • pod adresem korespondencyjnym: Aleja Armii Krajowej 7-8, 82-300 Elbląg
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: biuro@nowoczesnyangielski.pl,
 • przez czat udostępniony na naszym fanpage.

W ramach umowy o współadministrowanie danymi osobowymi zostały określone zakresy odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. W szczególności zostało uzgodnione, że:

 • obaj Współadministratorzy są odpowiedzialni za wykonywanie obowiązków informacyjnych wynikających z RODO,
 • obaj Współadministratorzy są odpowiedzialni za wykonywanie obowiązków w odniesieniu do wykonywania przez Ciebie przysługujących Ci praw.

 

 1. Kategorie odnośnych danych osobowych

Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które zamieszczasz na swoim profilu na Facebooku, np. imię, nazwisko, nazwa, wizerunek),
 • dane osobowe, które podajesz w postach, recenzjach i komentarzach na naszym fanpage.
 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

Twoje dane osobowe pochodzą z serwisu Facebook, którego Administratorem jest Facebook Ireland Ltd.

 1. Twoje dane osobowesą przetwarzane w następujących celach:

Prowadzenie fanpage

dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa, wizerunek, pozostałe dane, które zamieszczasz na naszym fanpage

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego naprowadzeniu firmowego fanpage

czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do momentu usunięcia Twojego konta na Facebooku lub do momentu usunięcie naszego fanpage

Kontakt z nami

dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa, wizerunek, pozostałe dane, które podajesz nam za pośrednictwem komunikatora na naszym fanpage

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji, umożliwieniu kontaktu z nami i udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie

czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowychlub do momentu usunięcia Twojego konta na Facebooku lub do momentu usunięcie naszego fanpage

Marketing bezpośredni usług

dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa, wizerunek, pozostałe dane, które zamieszczasz na naszym fanpage

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na marketingu bezpośrednim naszych usług

czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowychlub do momentu usunięcia Twojego konta na Facebooku lub do momentu usunięcie naszego fanpage

Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

dane osobowe: imię, nazwisko, podane przez Ciebie dane kontaktowe

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

czas przechowywania danych: do momentu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT oraz marketingowe, a także serwisy społecznościowe.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie stosujemy profilowania z wykorzystaniem Twoich danych osobowych ani nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany przy użyciu Twoich danych osobowych.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

W celu prowadzenia fanpage na Facebooku, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Facebook Inc.

Facebook wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

 1. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Swoje prawa możesz realizować wobec każdego ze Współadministratorów. W razie zgłoszenia któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby mamy prawo do wydłużenia terminu miesięcznego o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

 1. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.