Tego się nauczysz – opis poziomów biegłości językowej

wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

 

 

 

Poziom

POSIADANE UMIEJĘTNOŚCI

 

A1

Poziom podstawowy

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie
rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i 
bardzo proste wypowiedzi   dotyczące
konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu
życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi których zna
i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi
przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem,
że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie
rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z
życiem codziennym (są to np.: b. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy,
jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy)Potrafi 
porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach  komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań
na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie
i otoczenie, w którym życie, a także poruszać sprawy związane z
najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1

Poziom samodzielności

(TWÓJ POZIOM PO KURSIE 1.0)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie
rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych
wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy,
szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji
komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie
mówi się danym językiem. 
Potrafi tworzyć
proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne
  na tematy,
które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia,
zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź
wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2

(TWÓJ POZIOM PO KURSIE 2.0)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie
rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na
tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy
techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle
płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym
użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia w którejkolwiek ze
stron. 
Potrafi-w szerokim zakresie tematów-
formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne,
  a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem
dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1

Poziom biegłości

(TWÓJ POZIOM PO KURSIE 3.0)

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie
rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także
znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie,
spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich
i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. 
Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące
złożonych problemów wypowiedzi ustne i pisemne
,  sprawnie i właściwie posługując
się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia
tekstu.

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może
z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub przeczyta. Potrafi
streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych w
spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. 
Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie,
subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych
wypowiedziach.